Ɨvwa kʉtejeelezya

Kʉtejeelezya ʉtʉpango khinza nhaani! Lɨnga kʉtejeelezya ʉtʉpango ʉtwa mwi Bhangili ɨlya Shɨmalɨla! Uyimvwizye lʉmo akhapango akha mwantanda we ábhaleshile abhanholo bhaakwe nɨ nhaaya yaabho, akhabhala ɨnsɨ ɨya ku wujeni. Akhabha mwantanda wa lushindikho nhaani, we akhabha shifumo sha mwene uDaudi? Awe uyimvwizye lʉmo  akhapango khe uYeesu ámuzyusiizye ʉmʉlɨndʉ we áfuuye?

Ɨnga wanda kʉtejeelezya, ʉtɨtwaje ʉtʉpango ʉtwamwabho utwinji mu nyumba yɨɨtʉ umu!

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.