Ivitaabu

Downloads: 
 • File icon Tʉsʉnjɨlɨlaje vwe ʉMʉlʉngʉ apelile
  Download View10.36 MB
 • File icon Pawandɨlo ɨpo
 • File icon UAbulahamu nu Isaaka Wandɨlo 22
  Download View903.67 KB
 • File icon ɄMoose akʉbhalongozya aBhaisilaeli kufuma mu Miisili Kufuma 1 – 15
  Download View903.49 KB
 • File icon UDaudi akʉmʉtola uGolyati 1 Samweli 17
  Download View2.45 MB
 • File icon ɄShaalɨ nɨ vɨkhanʉ vwakwe
  Download View1.31 MB
 • File icon Ɨmbombo zya maayɨ we akwɨkhala ku shijiiji
  Download View7.74 MB
 • File icon Ɨmbombo zya baaba we akwɨkhala ku shijiiji
  Download View7.01 MB
 • File icon Ʉngaweezya kʉlola akhooni?
  Download View1.27 MB
 • File icon UYeesu Kilisiti alɨ na makha aga kʉtʉpokha
  Download View4.26 MB
 • File icon Ɨnkooko ɨnyaana zɨkʉkʉla kʉbha nkooko nsongo
  Download View2.06 MB
 • File icon Ʉtʉpango ʉtwa Shɨmalɨla
  Download View10.3 MB

Umu ʉtɨvwaje ivitaabu ɨvwa vɨkholo ivwinji vwe vɨlɨɨpo mʉ ndongo yaakho.

Kʉlɨ ni shitaabu ɨsha kwilulanya amazwi aga Shɨmalɨla (ikaamusi), ivitaabu ivwi Bhangili, ivitaabu ɨvwa kʉmanyɨshɨzya abhaana ni vitaabu ɨvwa tʉpango ʉtwa Shɨmalɨla.

Seshelaga kʉbhaazya ɨShɨmalɨla!

 

Malila BasicLiteracy 400x300.jpg